Osoby uprawnione do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych

  • 23 sierpnia, 2022
  • admin

Osoby uprawnione do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej  oraz  usług farmaceutycznych:

– kombatanci oraz niektóre osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (również w AOS bez skierowania),

– Członkowie Korpusu Weteranów Rzeczypospolitej Polskiej (również w AOS bez skierowania),

– inwalidzi wojenni i wojskowi (również w AOS bez skierowania),

–  działacze opozycji antykomunistycznej i osoby  represjonowane z powodów politycznych (również w AOS bez skierowania),

– osoby deportowane do pracy przymusowej lub osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (również w AOS bez skierowania)  ,

– cywilne niewidome ofiary działań wojennych,

– Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi oraz Zasłużeni Dawcy Przeszczepu (również w AOS bez skierowania),

– uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani  w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami kraju oraz osoby posiadające status weterana poszkodowanego na skutek działań poza granicami kraju,

 – kobiety w ciąży, 

– osoby do 18 rż  posiadające zaświadczenie stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu (powstałe w okresie prenatalnym lub podczas porodu) na podstawie zaświadczenia lekarza POZ lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego posiadającego specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii (również w AOS bez skierowania),

– pacjenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym (również w AOS bez skierowania),

– pacjenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji (również w AOS bez skierowania)

Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i poradniach specjalistycznych oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Ustawa wymaga, by świadczeń w/w osobom udzielać w dniu zgłoszenia, a w przypadku gdy nie jest to możliwe, wyznaczyć inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących (nie może być to termin późniejszy niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia się pacjenta).

                  Telefoniczna Informacja Pacjenta (TIP)   800 190 590